Onze Speerpunten

ONZE SPEERPUNTEN

  • Diemenaren meer kans bij woningtoewijzing.
  • Betaalbare huur‐ en koop woningen voor lage‐ en middeninkomens en starters.
  • Een duurzame gemeente.
  • Een op maat gevoerd parkeerbeleid.
  • Veilige en kindvriendelijke oversteekplaatsen.
  • Opnieuw bekijken verkeersinfrastructuur in verband met de groei van de gemeente.
  • Actief beleid tegen vereenzaming ouderen.
  • Diversiteit in sport stimuleren.
  • Veel en goed onderhouden groen in de straten.
  • Veldjes en speelplaatsen voor kinderen en oudere jeugd.

DIEMENAREN MEER KANS BIJ WONINGTOEWIJZING

De doorstroming in Ons Diemen van een kleine naar een grote woning en van groot naar klein stagneert. De oorzaak is dat bij de nieuwbouw er meerdere inschrijvingen zijn op één woning. Er wordt dan bijvoorbeeld geloot. Bij tien inschrijvingen, waarvan slechts één een Diemenaar is, maakt de kans voor toewijzing van een woning zeer klein. Wij willen, waar mogelijk, pleiten voor een nieuw toewijzingsbeleid van woningen. Eerst de Diemenaren en daarna de economisch en sociaal gebondeninschrijvingen. Ondanks dat er in de huisvestingsverordening van Ons Diemen voorrang gegeven wordt aan Diemenaren voor sociale huurwoningen blijkt het in de praktijk tegen te vallen.Er is niets mis met nieuwe inwoners, de niet‐Diemenaren. Maar de woningmarkt in Ons Diemen zit op slot. Jongeren, senioren en starters uit Ons Diemen kunnen nu geen woning vinden.

BETAALBARE HUUR‐EN KOOPWONINGEN VOOR LAGE‐ EN MIDDENINKOMENS EN STARTERS

Verdien je net meer dan ca € 1.700,‐ netto p.m. dan val je overal buiten. Geen sociale huurwoning, geen huur‐ of zorgtoeslag. Gemiddelde huurprijs van het huidige aanbod ligt tussen de 1.110,‐ en 1.700,‐ euro in Ons Diemen. Voor een grote groep is dit onbetaalbaar. Dit moet veranderen.

DUURZAME GEMEENTE

Bij de nieuwbouw vinden wij het een gemiste kans om de woningbouw in Ons Diemen niet duurzamer te maken. De huidige bouwplannen zijn minimaal wat betreft duurzaamheid (bijv. Het plaatsen van zonnepanelen als onderdeel van de woningbouw). Gezien de vraagprijs lijkt hiervoor voldoende financiële ruimte.

EEN OP MAAT GEVOERD PARKEERBELEID

Wij komen met creatieve oplossingen welke per straat of wijk zullen verschillen. Het nu gevoerde beleid van overal maar een blauwe zone is het verschuiven van de problemen naar andere wijken.

VEILIGE EN KINDVRIENDELIJKE OVERSTEEKPLAATSEN

Snelheid remmende maatregelen, zebrapaden en beter zichtbare repeterende verkeerssignalering.

OPNIEUW BEKIJKEN VERKEERSINFRASTRUCTUUR IN VERBAND MET DE GROEI VAN DE GEMEENTE

Door de bijkomende nieuwe wijken worden de wegen steeds drukker en zal er dus ook gekeken moeten worden naar een betere doorstroming van het verkeer. Scheiding vrachtverkeer, brommers, snorfietsen en elektrische fietsen.

ACTIEF BELEID TEGEN VEREENZAMING VAN OUDEREN

Wij komen met creatieve ideeën om de mobiliteit te waarborgen en voor het verbeteren c.q. vernieuwen van het netwerk voor ouderen.

DIVERSITEIT IN SPORT STIMULEREN

Zoveel mogelijke winter‐ en zomersporten, binnen en buiten, stimuleren. Ook voor inwoners met een beperking.

VEEL EN GOED ONDERHOUDEN GROEN IN DE STRATEN

Sommige wijken in Ons Diemen, onder andere Ons Diemen ‐Noord, mag de groenvoorziening wel wat beter. Het onderhoud en opruimen van zwerfvuil moet worden gecontinueerd en uitgebreid worden naar de buitengebieden (Ingangswegen van Ons Diemen).

VELDJES EN SPEELPLAATSEN VOOR KINDEREN EN OUDERE JEUGD

Meer ‘groene’ schoolpleinen of natuurspeelpleinen in de buurten. Wij willen, in samenspraak met de jeugd en de oudere bewoners nadenken waar we dit mogelijk kunnen maken en/of kunnen verbeteren. De meeste punten komen neer op het herformuleren van de Structuurvisie Diemen van 2011 en de Woonvisie Diemen 2012. Beide zijn verouderd en moeten worden aangepast zowel aan huidige weten regelgeving, internationale afspraken, huidige economische en sociale inzichten als aan huidige en toekomstige technische veranderingen.